12 Ekim
08:00 - 09:00 S - 001 Toll-like reseptör-1(TLR-1) Polimorfizmi Sirotik Hastalarda Spontan Bakteriyel Peritonit Gelişimi için Risk Faktörüdür ve Mortaliteyi Etkiler
Ramazan Dertli
S - 002 İn Vitro Nonalkolik Yağlı Karaciğer Modelinde Mitokondriyal Kökenli MOTS-c Peptidinin Hastalık Etyopatogenezi Üzerine Etkileri
Fatih Eren
S - 003 Deneysel Rat Akut Pankreatit Modelinde Trimetazidin Tedavisinin Pankreas Dokusu Mir-145 Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Alpaslan Tanoğlu
S - 004 Robotic versus Laparoscopic Nissen Fundoplication for Gastroesophageal Reflux Disease
Volkan Öter
S - 005 Pankreasın Kistik Neoplazilerinde BT,MR ve Endoskopik Ultrason Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(EUS-İİAB )Ne Kadar Güvenilirdir?
Mehmet Akif Üstüner
14:00 - 15:50 S - 008 Gastrik prekanseröz Correa kaskatı lezyonlarının prediksiyonunda CA-19-9, karsinoembriyonik antijen ve hematolojik parametrelerinin rolü
Müjgan Gürler
S - 006 Assesment Of Thiol/Disulphide Homeostasis And Ischemia Modified Albumin Levels In Autoimmune Gastritis And Relations With Gastric Emptying
Cagdas Kalkan
S - 009 Dışkı Kaçırma Şikayeti Bulunan Hastalarda Biofeedback Tedavisi
Beytullah Yıldırım
S - 010 The Role Of CRP / Albumin Ratio İn The Detection Of Early Atherosclerosis İn Celiac Disease
Resul Kahraman
S - 007 İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Nikel Duyarlılığı
Mesut Sezikli
15:00 - 15:50 S - 014 Talasemi hastalarında visseral organlarda demir birikiminin nokta elastografi ile değerlendirilmesi
Mehmet Güli, Çetinçakmak
S - 013 Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Pankreas Yağlanmasının Ateroskleroz ile İlişkisi
Kadir Öztürk
S - 011 Genotip 3 kronik hepatit C hastalarının profili ve direkt etkili antiviral ajanlar ile tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi
Mete Akın
S - 015 Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Ursodeoksikolikasit Kulanımının ALT ve Kaşıntı Üzerine Etkisi
Sami Çifçi
S - 012 Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının önlenmesinde propolisin etkisi
Aziz Mutlu Barlas
16:00 - 17:00 S - 083 In addition to the adenocancer events, the risk of Neuroendocrine Tumour (NET) development is increased in patients with Crohn’s Disease
Metin Basaranoglu
S - 081 Real-life experience of endoscopic submucosal dissection in a Western tertiary centre
Altay Kandemir
S - 079 Can We Predict the Difficulty of ERCP Procedure in Clinical Practice by Using American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) Grading System
Müge Ustaoğlu
S - 080 A combination of Levosimendan and N-Acetylcysteine shows significant favorable efficacy on experimental liver ischemia/reperfusion injury
Alpaslan Tanoğlu
S - 082 Evaluation of sarcopenia in geriatric patients referred to gastroenterology clinic: Think twice while shaking hands
Mustafa Tahtaci
S - 084 Our Patients With Pankreatitis Due To Hipertrigliseridemia
Öykü Tayfur Yürekli
13 Ekim
09:00 - 19:50 S - 017 Billroth II gastrektomili hastalarda ERCP deneyimlerimiz
İbrahim Gören
S - 018 Safra taşlarının yeri ve büyüklüğünün ve diğer biyokimyasal parametrelerin akut biliyer pankreatit seyrindeki etkisi
Halil Rakıcı
S - 019 Pankreas kistlerinde tersiyer merkez deneyimimiz
İbrahim Hakkı Köker
S - 016 Severity of acute pancreatitis associated to low free triiodothyronine in elderly patients
Adnan Taş
S - 020 Billroth II gastrektomisi olan hastalarda duodenoskop ve ön görüşlü endoskopla ERCP'nin başarı ve komplikasyonlarının karşılaştırılması
Orhan Coşkun
10:00 - 10:40 S - 023 Endoskopik işlem öncesi hepatit b-c bakmalımıyız?
Kadir Gişi
S - 022 Non-Genotip 1 Kronik Hepatit C Hastalarında Direkt Etkili Antiviraller: Gerçek Yaşam Verileri
Mustafa Akar
S - 021 Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen biliyer komplikasyonların yönetiminde ERCP'nin yeri
Mustafa Salih Akin
S - 024 HBV’ye bağlı sirotik hastalarda uzun süreli aniviral kullanımı hepatosellüler karsinomu önler mi?
Sezgin Vatansever
11:00 - 11:30 S - 025 İnflamatuar Barsak Hastalarında Atrial İleti Sürelerinin Değerlendirilmesi
Güray Can
S - 026 Anemi ile gelen Crohn hastalarının tanısında BT enterografi
Ufuk Avcıoğlu
14:00 - 14:40 S - 029 Pediatrik hastalarda endoskopik ultrasonografi - Tek merkez deneyimi
Fatma Demirbaş
S - 027 Mide Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Duodenal Divertikül Sıklığı
Muhammed Okuyucu
S - 028 Hastanemizde Akut Pankreatit Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Etiyolojik Ve Demografik Verileri
Kadir Gişi
15:00 - 16:00 S - 031 Çölyak Hastalığı Klinik Yönetiminde Çift Balonlu Enteroskopi: Türkiye’de En Geniş Vaka Serisine Sahip Merkezin Deneyimi
Göktuğ Şirin
S - 032 Helicobacter pylori ve endoskopik lezyonların prediksiyonunda CA-19-9, karsinoembriyonik antijen ve hematolojik parametrelerinin rolü
Müjgan Gürler
S - 034 Ursodeoksikolik Asit Kullanan Hastalarda Kolon Polip Sıklığı
Beytullah Yıldırım
S - 030 Üst gastrointestinal endoskopide bezoar: 3. basamak merkezi deneyimi
Volkan Gökbulut
S - 033 68 kolonik lipomlu olgunun incelenmesi
Mustafa Kaplan
16:00 - 17:00 S - 087 Prospective evaluation of the patients who were admitted to emergency with the diagnosis of idiopathic acute pancreatitis
Umut Emre Aykut
S - 086 The Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography experience in Çorum: Indications, success, complications and risk factors for complications
Hüseyin Köseoğlu
S - 088 Can Midkine level be used as a non-invasive biomarker in Crohn’s disease?
Alpaslan Tanoğlu
S - 085 DNA Mismatch Repair Protein Status of Colorectal Cancer and Its Relation with Clinicopathologic Characteristics
Hayriye Tatlı Doğan
S - 089 Analysis Of 108 Cases With Acute Gastrointestinal Bleeding: Experience Of Single Center
Mustafa Tahtacı
11 Ekim
07:00 - 08:20 S - 035 Cerrahi Rezeksiyon Uyguladığımız "Zor" Kolorektal Poliplerin Klinik ve Histopatolojik Özelikleri
Mustafa Taner Bostanci̇
S - 036 Safra Kesesi Polipleri: 106 Olgu Eşliğinde Literatürün Değerlendirilmesi
Mustafa Taner Bostanci̇
S - 037 Gastrointestinal Sistemin Oldukça Nadir Gözlenen Desmoplastik Round Cell Tümörlerine Yaklaşım
Erol Kiliç
S - 038 Cerrahların Cerrahi Profilaksi Konusunda Güncel Tutumlarının Değerlendirilmesi
Yasin Kara
S - 039 Gastrointestinal Stromal Tümörlere Cerrahi Yaklaşım
Hüseyin Eken
S - 040 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası gelişen Deliryumun postoperatif sonuçlarla ilişkisi
İbrahim Mungan
S - 041 Kronik anal fissürde anorektal manometrik incelemenin cerrahi tedavi planına etkisi
Uğur Topal
S - 060 Akut varis kanamalarının tedavisinde band ligasyonu deneyimimiz
Osman Köneş
S - 061 Gram-negatif septik şoka bağlı akut böbrek yetmezlikli hastada hemofiltre yardımıyla inflamatuvar medyatörlerin uzaklaştırılması
Selçuk Gülmez
17:30 - 19:30 S - 062 Akut Apandisit Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Mean Platelet Volume Değerinin Prognostik Önemi
Abdullah Şenlikci
S - 069 2. Basamak Hastanede Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz
Abdullah Şenlikci
S - 070 Gastroenteroloji Cerrahisi Tecrübemiz: 7 Yılda 2146 İşlem Sayısı İle Tek Merkez Deneyimi
Süleyman Orman
S - 071 Pankreatikoduodenektomi: Bir Cerrah Deneyimi
Cebrail Akyüz
S - 046 Bilier Stentin Portal Vene Yerleşimi: Nadir Görülen ve Intraoperatif Tespit Edilen Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretografi Komplikasyonu
Muhammet Kadri Çolakoğlu
S - 047 Olgu Sunumu: PEG sonrası masif kanamada endoskopik perkütan süturasyon (eFe tekniği)
Cem Dönmez
S - 048 Laparoscopic diaphragmatic hernia repair using flexible composite mesh for delayed traumatic diaphragmatic hernia
Mehmet Aziret
S - 049 A 23-Year-Old History: Gossypiboma
Mehmet Aziret
S - 050 Superior mesenteric artery syndrome: A video case report with laparoscopic duodenojejunostomy
Ali Bal
S - 044 Obezite Cerrahisi Sonrasında Oluşan Özofagopleural Fistül Nedeniyle Uygulanan Laparoskopik Fistülojejunostomi
Mürşit Dincer
S - 045 Pankreas Nöroendokrin Tümör Nedeniyle Uygulanan Laparoskopik Santral Pankreatektomi Roux-en-Y Pankreatikojejunostomi
Mürşit Dincer
S - 093 Üst Gastrointestinal Sistem Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) ve Submukozal Tünel Endoskopik Rezeksiyon (STER) Sonuçlarımız
Tahsin Dalgıç
S - 094 Özofagus Akalazya’da Peroral Endoskopik Miyotomi (POEM) Sonuçlarımız: İLK 3 OLGU
Tahsin Dalgıç
S - 095 Laparoskopik gastrik bypass sonrası gastrogastrik fistül ve enteroenterostomi anastomoz darlığına laparoskopik yaklaşım
İsmail Ertuğrul
12 Ekim
07:00 - 08:30 S - 055 Is Routine Upper Gastrointestinal System Endoscopy Before Bariatric Surgery Must Be Performed?
Mehmet Bayrak
S - 056 Should Routine Upper Abdominal Ultrasonography be Performed Before Laparoscopic Sleeve Gastrectomy?
Yasemin Altıntaş
S - 057 Evaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region
Yasin Kara
S - 058 The Effects of Thyrotoxicosis on Gallstone Formation: An Experimental Study in Rabbits
Yusuf Gunay
S - 059 Laparoscopic Surgery In The Treatment Of Gastric Cancer: Single Center Experience
Adem Yüksel
S - 066 Laparoscopic treatment of giant type ii-iv hiatal hernia: a tertiary center experience
Murat Coşkun
S - 091 Peroral Endoscopic Myotomy For Esophageal Achalasia: Outcomes Of The First 3 Patients With Short-Term Follow-up
Tahsin Dalgıç
S - 092 Short-Term Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) and Submucosal Tunneling Endoscopic Resection (STER) for Upper Gastrointestinal Submucosal Tumors
Tahsin Dalgıç
S - 067 Bariatric Surgery Experience: 171 Cases
Murat Coşkun
S - 068 Laparoscopic Approach to Gastric Submucosal Lesions and Neuroendocrine Tumors
Hamdi Taner Turgut
13 Ekim
07:00 - 08:30 S - 042 Laparoskopik mide kanseri cerrahisi: Tek merkezli deneyimimiz
Bahtiyar Muhammedoğlu
S - 043 Total Laparoskopik Pankreatikoduodenektomi:Tek merkezli deneyimimiz
Bahtiyar Muhammedoğlu
S - 072 Anal Sfinkterin sıkma tonusunun değerlendirilmesinde dijtal rektal muayene güvenli mi?
Uğur Topal
S - 073 Kardiyovasküler Pompa Cihazı ile Hipek Deneyimimiz
Emre Aray
S - 074 Pankreas tümörlerinde enükleasyon deneyimimiz: 5 olgu
Yilmaz Özdemir
S - 075 Fekal İnkontinanslı olgularımızda tedavi sonuçlarımız
Erol Aksoy
S - 076 İmmatür Granülosit Yüzdesinin Akut Kolesistit Şiddetini Değerlendirmedeki Önemi
Yılmaz Ünal
S - 077 Laparoskopik low anterior rezeksiyon yapılan rektum tümörlerinde, rezeksiyonun anal eversiyon sonrası yapılması
Oktay Karaköse
S - 078 Pankretikoduodenektomi Sonrası Gelişen Pankreas Fistüllerinin Perkütan Transhepatik Kateter Yöntemi ile Tedavisi
Osman Aydın
14 Ekim
07:00 - 08:30 S - 090 Laparoscopic Transgastric-İntragastric Resection of Gastric Pericardial Subepithelial Mass: Three Case and Video Presentation
Erol Pişkin
S - 051 The factors affecting early period complications of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
Yiğit Mehmet Özgün
S - 052 Effectiveness of transversus abdominis plane block for laparoscopic appendectomy in non-perforated acute appendicitis
Mehmet Aziret
S - 053 Prognostic Value of Uric Acid Level and its Effect on Survival in Stage I-III Stomach Cancer
Mehmet Akif Üstüner
S - 054 The effects of sleeve gastrectomy on thyroid hormone alterations during the first postoperative month
Hakan Yırgın
S - 063 Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) and Early postoperative intraperitoneal chemotherapy (EPIC) for peritoneal carcinomatosis of colorectal origin
Mehmet Aziret
S - 064 Effectiveness of cytoreductive surgery for peritoneal carcinomatosis of gynecological origin
Mehmet Aziret
S - 065 Is Ejection Fraction (EF) a Predisposing Factor in the Pancreatic Fistula after the Pancreaticoduodenectomy Procedure?
Mehmet Akif Üstüner